Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Wolters (AW)

1. Toepasselijkheid
1.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn, onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever (cliënt), van toepassing op de dienstverlening van Advocatenkantoor Wolters, nader te noemen AW.  
1.2 AW is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden (zie www.advocatenkantoorwolters.nl ) is van toepassing.

2. Dienstverlening
2.1 Alle opdrachten tot dienstverlening aan AW gelden als uitsluitend aan AW gegeven, ook indien het de bedoeling is dat de dienstverlening door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.2 AW heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het verrichten van de werkzaamheden en geen resultaatsverplichting.  
2.3 AW kan de werkzaamheden niet correct verrichten indien de opdrachtgever de juiste en volledige gegevens en bescheiden niet tijdig ter beschikking stelt. De opdrachtgever zal dan ook tijdig alle informatie verschaffen aan AW.
2.4 Opdrachtgever dient tijdig aan AW de vereiste identificatiegegevens te verschaffen, mede op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft schrijft voor dat in het kader van de dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties door AW dienen te worden gemeld.
2.5 AW is gerechtigd de dienstverlening op te schorten of te beëindigen als niet is voldaan aan het bepaalde in 2.3 en 2.4.  
2.6 AW ontvangt in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden, gelet daarop is er per medio 2021 geen stichting derdengelden meer ter beschikking.
2.7 AW is gerechtigd om derden (bijvoorbeeld een deurwaarder) in te schakelen indien dit door AW in het belang van de zaak wordt geacht. De kosten van de ingeschakelde derden zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.  

3. Tarieven en kosten derden
3.1 AW verricht werkzaamheden tegen een met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief vermeerderd met BTW en eventuele kosten van derden tenzij schriftelijk expliciet een andere beloning is overeengekomen. AW is gerechtigd gemaakte reiskosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 AW is gerechtigd, ook in geval van spoedeisendheid, de tarieven te wijzigen.
3.3 Onder kosten van derden worden onder andere verstaan kosten gemoeid met het inwinnen van informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het door het gerecht in rekening gebrachte griffierecht en de kosten van inschakeling van een deurwaarder.  

4. Facturering en betaling
4.1 AW zal in beginsel maandelijks een factuur zenden, met een daarbij behorende specificatie van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.
4.2 AW is gerechtigd om op een kortere termijn dan een maand een factuur te zenden indien de zaak naar beoordeling van AW daartoe aanleiding geeft.
4.3 AW is gerechtigd om op elk moment aan de opdrachtgever om betaling van een voorschot te vragen. AW zal pas na ontvangst van de betaling van het voorschot werkzaamheden verrichten. Voorschotten zullen worden verrekend met de eindfactuur.
4.4 De urenadministratie van AW is bindend, tenzij de opdrachtgever de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
4.5 Opdrachtgever is niet bevoegd het aan AW verschuldigde te verrekenen met eventuele tegenvorderingen.
4.6 Een factuur van AW dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Binnen die termijn dient het gefactureerde bedrag op de rekening van AW te zijn bijgeschreven.
4.7 Mocht een (voorschot-)factuur voor griffierecht worden gezonden, dan dient deze factuur omgaand te worden betaald. Pas na ontvangst van de betaling van de factuur voor het griffierecht zal een gerechtelijke procedure door AW worden opgestart of gevoerd.
4.8 Als betaling van een factuur niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim en zal AW de werkzaamheden opschorten dan wel staken zonder dat dit tot eventuele aansprakelijkheid van AW leidt.
4.9 In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, alsmede vergoeding van gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00.

5. Klachten en geschillen
5.1 Mocht u klachten over AW hebben, dan dient u deze ommegaand aan AW te melden.
5.2 Als binnen 8 dagen na de factuurdatum geen klachten zijn gemeld, dan staat de verplichting tot betaling van de betreffende factuur vast.
5.3 AW heeft een interne klachtenregeling. Op de dienstverlening van AW is de kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Wolters van toepassing. Een klacht dient altijd eerst met de behandelend advocaat te worden besproken.

6. Aansprakelijkheid
6.1 AW is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden, voor het niet deugdelijk functioneren door AW bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
6.2 Eventuele aansprakelijkheid van AW is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van AW zal worden vergoed.
6.3 Mocht de verzekeraar niet tot vergoeding overgaan, dan is de aansprakelijkheid van AW beperkt tot het voor die opdracht in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 10.000,00.
6.4 Iedere aanspraak of vordering jegens AW vervalt door verloop van één jaar na datum dat degene die stelt een aanspraak te hebben, bekend is geworden met zijn/haar aanspraak of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop deze aanspraak gebaseerd is.  

7. Toepasselijk recht
7.1 Nederlands recht is van toepassing op de dienstverlening van AW.
7.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om in deze te oordelen.

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Wolters (AW)
Advocatenkantoor Wolters is een onderneming van advocaat mr. A.L. Wolters-van Soest
kvk 54212766
btw NL001910976B68